ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004

για την υγιεινή των τροφίμων

Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829

υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004

Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005

περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1441/2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006

για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) 432/2012

σχετικά με την θέσπιση καταλόγου επιτρεπομένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα προϊόντα

Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 διορθωτικά

διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής & υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα