Τα PFAS απασχολούν και πάλι την EFSA

Ο Κανονισμός (EE) 2022/2388 της Επιστροπής θεσπίζει νέα όρια για τις υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) σε ορισμένα ζωικά τρόφιμα, μετά την διαπίστωση ότι μέρος του πληθυσμού στην Ευρώπη ξεπερνάει την ολικά Ανεκτή Εβδομαδιαία Πρόσληψη (ΑΕΠ) των 4 ng/kg σωματικού βάρους. Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) είναι το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS). Μπορούν να έχουν αναπτυξιακές επιδράσεις καθώς και δυσμενείς επιδράσεις στην χοληστερόλη του ορού, στο ήπαρ, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο βάρος της γέννησης.  Χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ η εκτεταμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον έχουν σαν αποτέλεσμα την μόλυνση του περιβάλλοντος και τα συνέπεια την επιμόλυνση των τροφίμων. Τα PFAS περνάνε στα τρόφιμα περνάνε είτε μέσα από τις υδάτινες και χερσαίες τροφικές αλυσίδες, είτε με την η χρήση υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία περιέχουν PFAS. Έλεγχοι τόσο στα τρόφιμα που αναφέρονται στον σχετικό κανονισμό, όσο και στα υλικά συσκευασίας τους, επιβάλλονται προκειμένου να τηρηθούν τα νομοθετικά όρια και να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών.