Πως να διαχειριστείται την ασφάλεια των τροφίμων στην επιχείρησή σας

Η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες  υγιεινής και  την νομοθεσία των τροφίμων. Κάθε επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που θα παραχθούν και θα διατεθούν δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ και εξαγωγές σε τρίτες χώρες

Για να εισαχθεί ένα τρόφιμο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει αν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία της εν λόγω χώρας και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας παραγωγής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις νομοθετικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία εισάγονται. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αλκαλοειδή Τροπανίου

Η παρουσία Αλκαλοειδών Τροπανίου, ιδίως ατροπίνης και σκοπολαμίνης, συνιστούν πηγή ανησυχίας για την υγεία. Με βάση επιστημονική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες διαπιστώθηκε υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς Οξείας Έκθεσης (ΔΑΟΕ) .  Στα τρόφιμα που διαπιστώθηκε ότι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τέτοιων αλκαλοειδών θεωρήθηκε σημαντικό να θεσπιστούν ανώτατα όρια για την ατροπίνη και την σκοπαλαμίνη. Επίσης επεκτάθηκαν τα μέγιστα όρια και σε μεταποιημένες τροφές. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Νέα Τρόφιμα – Novel Food

Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τροφίμων οδήγησε σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα, ενώ η παγκοσμιοποίηση άνοιξε την αγορά σε τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν ως τώρα στην Ευρώπη.  Έτσι το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την πρώτη νομοθεσία για τα Νέα Τρόφιμα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτά θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και δεν θα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, θα φέρουν κατάλληλη σήμανση, ώστε να μην παραπλανούν τους καταναλωτές και σε περίπτωση που αντικαθιστούν άλλο τρόφιμο η κατανάλωση του νέου τροφίμου δεν θα είναι μειονεκτική. Το 2015 ο κανονισμός για τα τρόφιμα ανανεώθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 2015/2283. Με βάση αυτόν τα νέα αυτά τρόφιμα υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφάλειας πριν κυκλοφορήσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ για την έκδοση έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διάγραμμα Ροής και Περιγραφική Έκθεση

Βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οι.47829 , για την αδειοδότηση νέων και τη συμμόρφωση υφιστάμενων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος χαμηλού κινδύνου είναι απαραίτητη η δημιουργία διαγράμματος ροής των διεργασιών της επιχείρησης, ενώ για τις επιχειρήσεις μεσαίου και υψηλού κινδύνου θα πρέπει επιπλέον να συνταχθεί και περιγραφική έκθεση. Οι μελέτες συντάσσονται και υπογράφονται από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας και κατατίθενται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Επισήμανση – Ετικέτες Τροφίμων

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες που να ενημερώνουν τον καταναλωτή για το περιεχόμενο και την σύνθεση τους, ώστε να κάνει συνειδητή επιλογή κατά τις αγορές του. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος και πρέπει να είναι ακριβείς, ευδιάκριτες, κατανοητές, ανεξίτηλες και να μην τον παραπλανούν. Καθορίζονται αυστηρά από την νομοθεσία των τροφίμων. Ο Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές» περιγράφει τις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρουν όλα τα τρόφιμα στην ετικέτα τους. Επιλέξτε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Πρόσθετα Τροφίμων

Τα πρόσθετα τροφίμων είναι ουσίες όπως συντηρητικά, χρωστικές, βελτιωτικά αλεύρων, γαλακτοματοποιητές κ.άλ. που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των τροφίμων για πρόσμιξη σε αυτά προκειμένου να επηρεάσουν την κατάστασή τους ή να επιτύχουν συγκεκριμένες ιδιότητες ή αποτελέσματα. Η ασφάλεια όλων των προσθέτων έχει αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόφιμα (SCF) και/ή την ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA), ενώ για να εγκριθούν εξασφαλίζεται μέσω των επιστημονικών στοιχείων ότι δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών στο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Νοθεία στα τρόφιμα

Μετά από μια σειρά εξέχουσες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων, όπως το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  «να δώσει την αρμόζουσα προσοχή στην νοθεία των τροφίμων και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ» . Με βάση την Εθνική Νομοθεσία (Ν.4235/2014) νοθευμένα  είναι τα τρόφιμα «αυτά στα οποία προστέθηκαν ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή για καλύτερη εμφάνιση των προϊόντων, στην οποία δεν ανταποκρίνονται πραγματικά». Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

“Χωρίς γλουτένη”. Πως μπορείτε να το αποδείξετε;

Ο αριθμός των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πέψη της γλουτένης αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση για τρόφιμα χωρίς γλουτένη. Υπολογίζεται ότι 1 στους 100 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχουν από κοιλιοκάκη.Αλλά τι είναι η γλουτένη, πως ανιχνεύεται στα τρόφιμα και πως μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς γλουτένη; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Προϊοντα χύμα και ενημέρωση καταναλωτή

Στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων περιλαμβάνονται πληροφορίες που βοηθούν τον καταναλωτή να κάνει την σωστή επιλογή. Η σύσταση, τα διατροφικά στοιχεία, η προέλευση, ο ενδεδειγμένος τρόπος διατήρησης του προϊόντος, είναι κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, ενώ άλλες συνδέονται με την υγεία. Αντίθετα τα τρόφιμα που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα, τα χύμα προϊόντα, με εξαίρεση την παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, δεν έχουν άλλη υποχρέωση σχετικά την ενημέρωση του καταναλωτή. Όμως αυτή η ελλιπής πληροφόρηση καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή; Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Nutri Score, μια νέα διατροφική επισήμανση

Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) καλεί  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει το Nutri-Score σε υποχρεωτική βάση στην Ευρώπη, ενώ υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του θα καθοδηγήσει τους καταναλωτές σε πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων.  Το Nutri-Score είναι μια σαφής και απλή διατροφική σήμανση που τοποθετείται στην μπροστινή ετικέτα της συσκευασίας και η οποία αξιολογεί τη διατροφική ποιότητα του τροφίμου. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Προσφορά ζεστών γευμάτων απο τα αρτοποιεία – Υγεία και ασφάλεια

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα αρτοποιεία διαθέτουν μαγειρεμένο φαγητό,  έτοιμα, ζεστά γεύματα που μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες στο σπίτι τους. Είναι ένα επιπλέον είδος για να προσφέρουν τα αρτοποιεία, ένα είδος με αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές που όμως κρύβει νέους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Τι πρέπει να προσέξουμε; Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων οφείλουν να εφαρμόζουν Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, δηλαδή να είναι σε θέση να προσδιορίζουν από ποιον προμηθεύτηκαν την κάθε πρώτη ύλη ή προϊόν, που χρησιμοποιούν ή εμπορεύονται και σε ποιόν διέθεσαν τα προϊόντα τους καθώς και να παρέχουν άμεσα αυτές τις πληροφορίες εφόσον τους ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων

Όλες οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα και υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ελέγχονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την επικινδυνότητα  σύμφωνα με την ΚΥΑ1408/274009/ΦΕΚ Β’/9-10-20. Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας λαμβάνονται υπ΄όψιν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, κάθε πληροφορία που υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν, το ιστορικό των επιχειρήσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο παρελθόν, την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν κάνει οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τέλος κάθε πληροφορία για τέλεση μη συμμορφώσεων που τις αφορούν. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Περιορισμός στα πλαστικά μιας χρήσης

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80-85% των θαλάσσιων απορριμμάτων που συναντώνται στις παραλίες είναι πλαστικά, εκ των οποίων το 50% αντιστοιχεί σε πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης. Τα αντικείμενα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Ο πρώτος Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη, δήλωσε ότι «εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια…». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Το αλάτι, οι επιπτώσεις στην υγεία μας και τα υποκατάστατα αλατιού

Το αλάτι, πολύτιμο συστατικό στην κουζίνα, συνδέεται με αρκετά προβλήματα υγείας όταν καταναλώνεται χωρίς μέτρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει μέγιστη κατανάλωση 5 γραμμαρίων ημερησίως, δηλαδή 2 γραμμαρίων νατρίου, όμως έρευνες δείχνουν πως οι Ευρωπαίοι πολίτες καταναλώνουν αλάτι πάνω από τα συνιστώμενα όρια.  Πολλά Ευρωπαϊκά κράτη έχουν νομοθετήσει αλλαγές με τη μορφή φορολόγησης προϊόντων με υψηλό νάτριο, υποχρεωτικής επισήμανσης του περιεχόμενου νατρίου στο τρόφιμο και ισχυρισμών διατροφής και υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Κατάταξη Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατάταξη επιχειρήσεωντροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και συχνότητα επιθεωρήσεων αυτών. Ο ΕΦΕΤ έχει εκδώσει οδηγό για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης.Με βάση αυτό τον οδηγό θα ιεραρχήσει του ελέγχους που διενεργεί σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών 852/2004 και 853/2004, και κατ’επέκταση του Κανονισμού 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Soft Serve παγωτό – Ασφαλείς χειρισμοί

Το soft-serve παγωτό ή στιγμιαίας παρασκευής, είναι ειδική κατηγορία παγωτού. Διαφέρει από τα άλλα είδη παγωτού στο ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρασκευή του με κατάλληλο μίγμα, σε στερεή, πολτώδη ή υγρή μορφή, από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης. Μπορεί να καταναλωθεί είτε ως έχει, είτε ως συστατικό σε άλλα παρασκευάσματα, όπως για παράδειγμα σε milkshake. Συνήθως διατίθεται σε σημεία λιανικής πώλησης, σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γρήγορου φαγητού, ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διάρκεια ζωής και Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, ενώ εκτιμάται ότι από τα 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων που απορρίπτονται ετησίως στην ΕΕ, το 10% αυτών συνδέεται με την ημερομηνία σήμανσης. Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν οι επιχειρήσεις την ημερομηνία ελάχιστης διατηρισιμότητας. Η επιτροπή της EFSA  (Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων) για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ) συνέταξε έναν Οδηγό: «Guidance on date marking and related food information»  για τον καθορισμό του χρόνου ζωής των τροφίμων και την ορθή σήμανση αυτού, δηλαδή την χρήση της «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»  ή της «τελικής ημερομηνίας ανάλωσης». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Έλεγχος αλλεργιογόνων ουσιών στα αρτοποιεία

Βάσει της νομοθεσίας και για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών από τροφογενείς αλλεργείες, υπάρχει απαίτηση δήλωσης των αλλεργιογόνων ουσιών που περιέχονται στα τρόφιμα. Στα συσκευασμένα προϊόντα τα αλλεργιογόνα αναγράφονται στην ετικέτα με έντονους χαρακτήρες, που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα συστατικά, ενώ για τα χύμα το κατάστημα που τα διαθέτει είναι υπεύθυνο να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή. Για τον έλεγχο της παρουσίας των αλλεργιογόνων ουσιών στα τελικά προϊόντα θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στην Ανάλυση Επικινδυνότητας που διεξάγεται στα πλαίσια ενός λειτουργικού Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ως κίνδυνος. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις επί της συσκευασίας τροφίμων

Σκοπός της ετικέτας σε μια συσκευασία είναι να ενημερώσει τον καταναλωτή και να τον βοηθήσει να επιλέξει σωστά. Μέσω της ετικέτας η επιχείρηση επικοινωνεί με τον καταναλωτή. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε μια ετικέτα είναι συγκεκριμένες. Οι περισσότερες καθορίζονται από τη νομοθεσία, ενώ άλλες επιλέγονται από τον παραγωγό. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα

Τα  υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν σε ισχύ νομικές απαιτήσεις που παρατίθενται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2023/2006 και 1935/2004, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο ρόλος των υλικών συσκευασίας είναι να διευκολυνθεί  η αποθήκευση και η μεταφορά τους, προστατεύοντας τα από εξωτερικούς παράγοντες. Όμως θα πρέπει και τα ίδια τα υλικά να είναι κατάλληλα ώστε να μην μεταφέρουν ουσίες στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ούτε να τροποποιούν τη σύσταση των τροφίμων ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αυτών. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Covid-19 και ασφάλεια τροφίμων

Εμπειρίες από προηγούμενα κρούσματα σχετικών κορωνοϊών, όπως ο SARS-CoV και MERS-CoV δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσω της κατανάλωσης τροφίμων, ενώ προς το παρών φαίνεται ότι ο νέος κορωνοϊός έχει παρόμοια συμπεριφορά. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα η νόσος του αναπνευστικού συστήματος Covid-19, που οφείλεται σε μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω της αναπνευστικής οδού με σταγονίδια από μολυσμένα άτομα. Μπορεί όμως να μεταδοθεί μέσω των τροφίμων και τι μέτρα πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Μικροπλαστικά, αναδυόμενος κίνδυνος στα τρόφιμα

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται διάσπαρτα στο περιβάλλον, ενώ είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι εντοπίζονται και στα τρόφιμα.  Το 2018, σε μελέτη που διεξήχθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστρίας (Austrian Federal Environment Agency) και την Ιατρική Πανεπιστημιακή Σχολή της Βιέννης (Medical University of Vienna), εντοπίστηκαν στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου κομμάτια από μικροπλαστικά.  Ποιος είναι  όμως ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία όταν τα τρόφιμα και το νερό που καταναλώνουμε περιέχουν μικροπλαστικά; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αναγραφή χώρας καταγωγής τροφίμων, τι ισχύει.

Η καμπάνια πανευρωπαϊκής συλλογής υπογραφών από την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» με την οποία ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα ολοκληρώθηκε. Στόχος τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση, αλλά και η πρόληψη της απάτης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διακετύλιο… με άρωμα βουτύρου. Είναι ασφαλές;

Γνωστό για το χαρακτηριστικό άρωμα βουτύρου, το διακετύλιο, είναι φυσικό συστατικό πολλών τροφίμων, ενώ σε άλλα προστίθεται ως αρωματική ουσία κάνοντας τα πιο ελκυστικά. Στις αρχές του 2000,  συσχετίστηκε με την αποφρακτική πνευμονική νόσο, όταν εργαζόμενοι των μονάδων παραγωγής ποπ – κορν για φούρνο μικροκυμμάτων, στο Ιλινόι, το Οχάιο και το Μιζούρι νόσησαν από την εν λόγω ασθένεια. Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ότι το διακετύλιο προκαλεί πνευμονική νόσο. Επιλέξετε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Η ασφάλεια των τροφίμων απειλείται από την κλιματική αλλαγή

Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν άμεση επίπτωση στα ζώα και στα φυτά, στα δάση και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται ευνοούν την επιβίωση των μικροβίων και άλλων επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την διάδοση τους, δημιουργώντας αναδυόμενους  φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.  Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων είναι πρόδηλες. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Σακχαρόχη, ή αλλιώς ζάχαρη.

Η σακχαρόζη, ή αλλιώς ζάχαρη, είναι ένας απλός υδατάνθρακας. Περιέχεται φυσικά στα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε τροφή, δηλαδή σε ζάχαρη. Τα ζαχαρότευτλα και το ζαχαροκάλαμο περιέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες σακχαρόζης, γι ‘αυτό και αποτελούν τις καλύτερες πηγές για την εξαγωγή ζάχαρης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ακρυλαμίδιο: μια επικίνδυνη ουσία

Πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έφερε ξανά στο προσκήνιο το ακρυλαμίδιο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Το ακρυλαμίδιο, είναι μια χημική ουσία που σχηματίζεται φυσικά στα φαγητά κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. τηγάνισμα, ψήσιμο στο φούρνο, καβούρδισμα). Έτσι βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά όπως τηγανιτές πατάτες, καφές, μπισκότα, κράκερς, παξιμάδια, φρυγανιές, ψωμί, αρτοσκευάσματα κ.ά. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, γνωστές ως PFAS, απειλούν την υγεία μας

Τα PFAS είναι  συνθετικές χημικές ουσίες που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, μεγάλες ή μικρές, είτε λειτουργούν σε επαγγελματικούς χώρους, είτε από το σπίτι, είτε με κινητή μονάδα, πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Η σωστή αρχή θα κάνει πολύ πιο εύκολη την καλή λειτουργία της επιχείρησης σας στο μέλλον. Δείτε ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Η νομοθεσία για τα κυλικεία

Συνήθως ο χώρος εργασίας των κυλικείων είναι περιορισμένος. Όμως οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για διάθεση ασφαλών τροφίμων είναι αυτές που ισχύουν για όλους τους χώρους μαζικής εστίασης. Γίνεται δε ειδική αναφορά στα σχολικά κυλικεία. Η διασφάλιση της υγιεινής μπορεί να γίνει απλή υπόθεση αν τηρηθούν κάποια βασικά βήματα. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Βούτυρο – Νομοθεσία και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εδώ και πάνω από 4.000 χρόνια το βούτυρο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας. Εκλεκτό τρόφιμο, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αναντικατάστατο στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, δίνει ξεχωριστή γεύση και απαλή υφή. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διατροφική επισήμανση προϊόντων

Οι ανησυχίες και το ενδιαφέρον του σύγχρονου καταναλωτή για τη σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τη νομοθεσία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζει έτσι ώστε να κάνει με ασφάλεια τις επιλογές του. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αλεύρι σίτου και ασφάλεια τροφίμων

Το αλεύρι σίτου είναι ένα ακατέργαστο γεωργικό προϊόν που δε μπορεί να καταναλωθεί ωμό, πριν δηλαδή υποστεί θερμική επεξεργασία, διότι ενέχει ο κίνδυνος να περιέχει υψηλό μικροβιακό φορτίο, ακόμη και παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ασφάλεια τροφίμων: απλούστεροι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων (EFSA) προτείνει μια νέα, απλοποιημένη προσέγγιση στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία και τα καταστήματα διάθεσης παγωτού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Στέβια: Το φυτό από την Παραγουάη

Το νέο γλυκαντικό που θα αντικαταστήσει την ζάχαρη ή απλά μια μόδα; Το φυτό στέβια, με βοτανικό όνομα SteviaRebaudiana, ανήκει στην οικογένεια Asteraceaeόπως οι μαργαρίτες και τα χρυσάνθεμα. Είναι αυτοφυές φυτό των υψίπεδων της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Το όνομα του το πήρε από τον Ισπανό γιατρό και βοτανολόγο του 16ου αιώνα PedroJaimeEsteve (Stevius). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι στο παγωτό

Το παγωτό είναι ένα παγωμένο επιδόρπιο με βάση το γάλα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά συστατικά και του ουδέτερου pH αποτελεί καλό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροβίων. Το στάδιο της παστερίωσης και εν συνεχεία της κατάψυξης, μειώνουν αυτό τον κίνδυνο. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν μικροβιολογικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το παγωτό. Το μικροβιακό φορτίο του παγωτού αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του, τους χειρισμούς κατά την διάρκεια της παραγωγής, καθώς και την υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Συσκευασμένο ή χύμα; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συσκευασίας τροφίμων

Εκατοντάδες χρόνια πριν, τα τρόφιμα παράγονταν και καταναλώνονταν τοπικά. Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την πρόοδο της βιομηχανίας κατέστησαν αναγκαία, αλλά και δυνατή τη συσκευασία τους, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί από «απλό περιέκτη», σε μέσο που διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ποιότητα των προϊόντων. Όμως, οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες στις μέρες μας, οδήγησαν σε μια αμφισβήτηση της χρήσης της.

Διαβάστε τη συνέχεια

Ψωμιά από κατεψυγμένη ζύμη: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα;

Το φρέσκο ψωμί έχει μικρό χρόνο ζωής. Πολύ γρήγορα χάνεται η φρεσκάδα, η τραγανή υφή της κόρας, η δομή της ψίχας, το χαρακτηριστικό άρωμα, ενώ η πολύωρη προετοιμασία του με τον παραδοσιακό τρόπο, δυσχεραίνει την αυξημένη κάλυψη των αναγκών. Αντίθετα, η παρασκευή ψωμιού από κατεψυγμένη ζύμη, καθιστά την όλη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη, εξοικονομεί χρόνο, χώρο, κόστος εξοπλισμού και εργατικών χεριών, διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν έτσι να διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία ψωμιού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο. Διαβάστε τη συνέχεια

Η επιτροπή της ΕFSA για τις ζωονόσους επισημαίνει ότι τα περιστατικά σαλμονέλωσης παρουσιάζουν ξανά αύξηση.

Με έκθεση της η EFSA επισημαίνει την αύξηση κρουσμάτων σαλμονέλωσης στους ανθρώπους κατά 3% από το 2014. Στελέχη της EFSA επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική. Υπάρχει ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου εκ μέρους των κρατών, ενώ έρευνες είναι σε εξέλιξη για την κατανόηση των λόγων της αύξησης. 94.530 περιστατικά σαλμονέλωσης καταγράφηκαν το 2016 στην ΕΕ. Ο Salmonella Enteritidis, αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο σαλμονέλας και είναι μια στις έξι αιτίες τροφιμογενών ασθενειών το 2016. Συνδέεται με την κατανάλωση αυγών και πουλερικών.

Διαβάστε τη συνέχεια

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα ολοήμερα σχολεία

Ο ΕΦΕΤ δίνει οδηγίες για την σωστή προετοιμασία σου γεύματος που προορίζεται να καταναλωθεί από τον μαθητή στο ολοήμερο σχολείο, καθώς και την ορθή μεταφορά αυτού.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διαβάστε τη συνέχεια

Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων (scrapie disease): ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί από τα ζώα στον άνθρωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια

Αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al: ανησυχία για την ασφάλεια

Η αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al (ονομάζεται επίσης “Perilla aldehyde”) αξιολογήθηκε από τους εμπειρογνώμονες της EFSA ως γενοτοξική (καταστρέφει το DNA). Σύμφωνα με τη διαδικασία της EFSA για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αρωματικών υλών τροφίμων, όταν μια ουσία χαρακτηριστεί ως γενοτοξική, η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα για το θέμα αυτό μόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του καταναλωτή.

Διαβάστε τη συνέχεια

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

…για την επιστημονική γνωμοδότηση, που αφορά στους κινδύνους της δημόσιας υγείας από την κατανάλωση νωπού γάλακτος Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο. Διαβάστε τη συνέχεια

Ξηροί καρποί και ασφάλεια. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι ξηροί καρποί, αγαπημένο snack, βασικό συστατικό σε μπάρες δημητριακών, δημητριακά πρωινού αλλά και ως συστατικό σε πολλά άλλα προϊόντα που καταναλώνονται τακτικά, μπορούν να αποτελέσουν πηγή τροφικής δηλητηρίασης ή αλλεργικής αντίδρασης. Μικροοργανισμοί όπως η παθογόνος Salmonella spp και ο Escherichia Coli, καθώς και χημικοί επιμολυντές όπως οι αφλατοξίνες έχουν ανιχνευτεί σε ξηρούς καρπούς επανειλημμένα, με αποτέλεσμα τα εν λόγω προϊόντα να έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Πίτσα χωρίς γλουτένη

Πίτσα, αγαπημένο φαγητό – snack μικρών και μεγάλων, είναι απαγορευμένη τροφή για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη. Είναι όμως δυνατή η παρασκευή πίτσας χωρίς γλουτένη; Ας ξεκινήσουμε από το ζυμάρι, βασικό συστατικό του οποίου είναι το αλεύρι σίτου. Η γλουτένη που περιέχεται σε αυτό προσδίδει ελαστικότητα στο ζυμάρι, συμβάλλει στην αύξηση του όγκου και την διατήρηση του σχήματος  του ζυμαριού. Στις μοναδικές ιξωδοελαστικές ιδιότητες της γλουτένης σίτου, διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων δημητριακών, οφείλεται  η συγκράτηση των αερίων κατά την επώαση του ζυμαριού και η σχεδόν αποκλειστική χρήση του αλεύρου σίτου στα διογκούμενα αρτοσκευάσματα. Επιλέξετε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Εναρμόνιση με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής

Η ανακαίνιση του καταστήματος σας είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσετε τις εγκαταστάσεις σας όσον αφορά την υποδομή αλλά και την ροή των εργασιών. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σας. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει της νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004 ΕΕ) όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους. Θα πρέπει να διαθέτουν τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκούν, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης 47829/2017. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Παγωτό: Ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας

Παγωτό, το παγωμένο γλύκισμα, λαχταριστό, ιδιαίτερα  τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες,  μας γεμίζει τύψεις λόγω της υψηλής θερμιδικής του αξίας.  Έχει όμως μόνο αρνητικά; Ποιους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; Σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών παγωτό είναι το προϊόν που παράγεται με κατάψυξη και στην συνέχεια, αποθηκεύεται, διακινείται, μεταφέρεται, διανέμεται και καταναλώνεται ως κατεψυγμένο προϊόν. Πολλές δε κατηγορίες παγωτών περιγράφονται ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε λιπαρά, σε γάλα, φρούτα, κ.άλ. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Η υγρασία ως παράμετρος κινδύνου για το αλεύρι

Η παρουσία μούχλας και μυκοτοξίνης αποτελούν μεγάλη οικονομική απειλή για τους καλλιεργητές δημητριακών και τους παραγωγούς αλεύρων. Κατά την αποθήκευση του σιταριού,  συχνά δημιουργούνται εστίες «υψηλής» υγρασίας που επιτρέπουν την ανάπτυξη της μούχλας, η οποία εν συνεχεία διασπείρεται σε όλη την ποσότητα. Έτσι η υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο για το σιτάρι κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία του για την παραγωγή αλεύρου. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Δημητριακά και μικροβιολογία

Τα δημητριακά αποτελούν την βάση της διατροφής μας. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρασκευή πολλών προϊόντων, όπως , ζύμες, ψωμιά, δημητριακά πρωινού, ζυμαρικά, γλυκά και άλλα, για αυτό η υγιεινή και η ασφάλεια των καρπών των δημητριακών είναι πολύ σημαντική. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Η σημασία τήρησης της ψυκτικής αλυσίδας

Τα ευπαθή τρόφιμα, αυτά δηλαδή που περιέχουν μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών και υγρασίας, όπως για παράδειγμα το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα ψάρια,  από την παραγωγή τους, μέχρι την ώρα που θα καταναλωθούν θα πρέπει να διατηρούνται σταθερά στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία  για το κάθε είδος, στην ψύξη ή στην κατάψυξη. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Light γαλακτοκομικά – Πως τα επιλέγω;

Από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα το γάλα και τα προϊόντα του αποτελούν για τον άνθρωπο βασική τροφή. Ως έχουν ή μαζί με άλλα τρόφιμα, ωμά ή μαγειρεμένα, είναι ενταγμένα στην καθημερινό μας διαιτολόγιο. Στην προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να διατρέφεται υγιεινά, τα light προϊόντα κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον χώρο των γαλακτοκομικών. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Φυσική ή τεχνητή βανίλια; Ποιες είναι οι ποιοτικές διαφορέςς

Βανιλίνη είναι η χημική ένωση με το χαρακτηριστικό άρωμα που όλοι γνωρίζουμε και η οποία προέρχεται  από την ορχιδέα με το όνομα Vanilla Planifolia ή αλλιώς βανίλια. Όμως η βανιλίνη μπορεί να παραχθεί και συνθετικά. Η μεγάλη ζήτηση της βανίλιας από την παγκόσμια αγορά οδήγησε στην σύνθεση της βανιλίνης εργαστηριακά. Πρόκειται για τα ην ίδια ακριβώς χημική ένωση που εκχυλίζουμε από το φυτό βανίλια. Σε τι διαφέρει  η φυσική βανιλίνη από την τεχνητή; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.