Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

Μια σειρά από χαρακτηριστικά συνθέτουν την ποιότητα των τροφίμων: οργανοληπτικές ιδιότητες (εμφάνιση, οσμή, γεύση κ.λ.π), θρεπτική αξία, συμμόρφωση με την νομοθεσία, υγιεινή και ασφάλεια, διατηρησιμότητα, κ.άλ. Για να γίνει ένα προϊόν αποδεκτό από τον καταναλωτή, για να το επιλέξει, θα  πρέπει να καλύπτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πως εξασφαλίζεται αυτό; Για να διασφαλίσουμε τα προϊόντα που παράγουμε / διαθέτουμε πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες στην επιχείρηση μας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που υπεισέρχονται και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος: οι πρώτες ύλες που θα επιλεγούν, οι τεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας που θα εφαρμοστούν, η σειρά των διεργασιών, το «περιβάλλον» παραγωγής του τροφίμου (εγκαταστάσεις, αποθήκες), τα υλικά συσκευασίας,  ο ανθρώπινος παράγοντας, κ.άλ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει:
  • μια στρατηγική (πολιτική ποιότητας), σχεδιασμός των ενεργειών, αλλά και έλεγχος του αποτελέσματος.
  • συνεχής βελτίωση,  προσαρμογή: στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών, στις εξελίξεις της τεχνολογίας, στις αλλαγές της νομοθεσίας κ.λ.π.
Εφαρμογή ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θέτει κανόνες και διασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση και ποιότητα των τροφίμων. Παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα προϊόντα που θα παραχθούν θα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών και ότι θα διατηρούν όλα τα απαιτούμενα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά τους, ότι θα έχουν ΣΤΑΘΕΡΗ ποιότητα.