Πως να διαχειριστείται την ασφάλεια των τροφίμων στην επιχείρησή σας

Η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες  υγιεινής και  την νομοθεσία των τροφίμων. Κάθε επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που θα παραχθούν και θα διατεθούν δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ και εξαγωγές σε τρίτες χώρες

Για να εισαχθεί ένα τρόφιμο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει αν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία της εν λόγω χώρας και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας παραγωγής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις νομοθετικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία εισάγονται. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αλκαλοειδή Τροπανίου

Η παρουσία Αλκαλοειδών Τροπανίου, ιδίως ατροπίνης και σκοπολαμίνης, συνιστούν πηγή ανησυχίας για την υγεία. Με βάση επιστημονική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες διαπιστώθηκε υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς Οξείας Έκθεσης (ΔΑΟΕ) .  Στα τρόφιμα που διαπιστώθηκε ότι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τέτοιων αλκαλοειδών θεωρήθηκε σημαντικό να θεσπιστούν ανώτατα όρια για την ατροπίνη και την σκοπαλαμίνη. Επίσης επεκτάθηκαν τα μέγιστα όρια και σε μεταποιημένες τροφές. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Νέα Τρόφιμα – Novel Food

Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τροφίμων οδήγησε σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα, ενώ η παγκοσμιοποίηση άνοιξε την αγορά σε τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν ως τώρα στην Ευρώπη.  Έτσι το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την πρώτη νομοθεσία για τα Νέα Τρόφιμα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτά θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και δεν θα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, θα φέρουν κατάλληλη σήμανση, ώστε να μην παραπλανούν τους καταναλωτές και σε περίπτωση που αντικαθιστούν άλλο τρόφιμο η κατανάλωση του νέου τροφίμου δεν θα είναι μειονεκτική. Το 2015 ο κανονισμός για τα τρόφιμα ανανεώθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 2015/2283. Με βάση αυτόν τα νέα αυτά τρόφιμα υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφάλειας πριν κυκλοφορήσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ για την έκδοση έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διάγραμμα Ροής και Περιγραφική Έκθεση

Βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οι.47829 , για την αδειοδότηση νέων και τη συμμόρφωση υφιστάμενων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος χαμηλού κινδύνου είναι απαραίτητη η δημιουργία διαγράμματος ροής των διεργασιών της επιχείρησης, ενώ για τις επιχειρήσεις μεσαίου και υψηλού κινδύνου θα πρέπει επιπλέον να συνταχθεί και περιγραφική έκθεση. Οι μελέτες συντάσσονται και υπογράφονται από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας και κατατίθενται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Τα PFAS απασχολούν και πάλι την EFSA

Ο Κανονισμός (EE) 2022/2388 της Επιστροπής θεσπίζει νέα όρια για τις υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) σε ορισμένα ζωικά τρόφιμα, μετά την διαπίστωση ότι μέρος του πληθυσμού στην Ευρώπη ξεπερνάει την ολικά Ανεκτή Εβδομαδιαία Πρόσληψη (ΑΕΠ) των 4 ng/kg σωματικού βάρους. Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) είναι το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS). Μπορούν να έχουν αναπτυξιακές επιδράσεις καθώς και δυσμενείς επιδράσεις στην χοληστερόλη του ορού, στο ήπαρ, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο βάρος της γέννησης.  Χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ η εκτεταμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον έχουν σαν αποτέλεσμα την μόλυνση του περιβάλλοντος και τα συνέπεια την επιμόλυνση των τροφίμων. Τα PFAS περνάνε στα τρόφιμα περνάνε είτε μέσα από τις υδάτινες και χερσαίες τροφικές αλυσίδες, είτε με την η χρήση υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία περιέχουν PFAS. Έλεγχοι τόσο στα τρόφιμα που αναφέρονται στον σχετικό κανονισμό, όσο και στα υλικά συσκευασίας τους, επιβάλλονται προκειμένου να τηρηθούν τα νομοθετικά όρια και να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών.

Επισήμανση – Ετικέτες Τροφίμων

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες που να ενημερώνουν τον καταναλωτή για το περιεχόμενο και την σύνθεση τους, ώστε να κάνει συνειδητή επιλογή κατά τις αγορές του. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος και πρέπει να είναι ακριβείς, ευδιάκριτες, κατανοητές, ανεξίτηλες και να μην τον παραπλανούν. Καθορίζονται αυστηρά από την νομοθεσία των τροφίμων. Ο Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές» περιγράφει τις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρουν όλα τα τρόφιμα στην ετικέτα τους. Επιλέξτε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Πρόσθετα Τροφίμων

Τα πρόσθετα τροφίμων είναι ουσίες όπως συντηρητικά, χρωστικές, βελτιωτικά αλεύρων, γαλακτοματοποιητές κ.άλ. που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των τροφίμων για πρόσμιξη σε αυτά προκειμένου να επηρεάσουν την κατάστασή τους ή να επιτύχουν συγκεκριμένες ιδιότητες ή αποτελέσματα. Η ασφάλεια όλων των προσθέτων έχει αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόφιμα (SCF) και/ή την ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA), ενώ για να εγκριθούν εξασφαλίζεται μέσω των επιστημονικών στοιχείων ότι δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών στο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Νοθεία στα τρόφιμα

Μετά από μια σειρά εξέχουσες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων, όπως το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  «να δώσει την αρμόζουσα προσοχή στην νοθεία των τροφίμων και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ» . Με βάση την Εθνική Νομοθεσία (Ν.4235/2014) νοθευμένα  είναι τα τρόφιμα «αυτά στα οποία προστέθηκαν ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή για καλύτερη εμφάνιση των προϊόντων, στην οποία δεν ανταποκρίνονται πραγματικά». Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Τρόφιμα

Οι γρήγοροι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας οδήγησαν σε αλλαγή των συνηθειών μας σχετικά  με την προετοιμασία και την κατανάλωση του φαγητού, στην αναζήτηση έτοιμων ή ημιέτοιμων γευμάτων.  Στην αγορά διατίθενται ολοένα και περισσότερα νέα προϊόντα η παραγωγή των οποίων βασίζεται στην χρήση νέων βοηθητικών ή πρόσθετων υλών και μέσων συσκευασίας. Παράλληλα εφαρμόζονται και νέες τεχνικές συντήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή. Ωστόσο, παρά τις προόδους αυτές, έχουμε συνεχώς ανερχόμενους διατροφικούς κινδύνους, με έμφαση στους χημικούς κινδύνους που επιμολύνουν την διατροφική αλυσίδα.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλότερης ποιότητας και απολύτου ασφάλειας προϊόντα,  από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, προχώρησε σε αναμόρφωση του πλαισίου της ασφάλειας των τροφίμων και το 2002 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).   Έκτοτε, εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμοί που καλύπτουν µεγάλο φάσµα διατάξεων µε άµεσες ή έµµεσες συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για υλικά και αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, για τις ζωοτροφές και για άλλους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής που υπεισέρχονται στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία, στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπου περιγράφεται η Ελληνική νομοθεσία για τα τρόφιμα.   Η παρακολούθηση των νέων νομοθετικών διατάξεων που εκδίδονται, η ερμηνεία τους, καθώς και η εφαρμογή τους προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση.

“Χωρίς γλουτένη”. Πως μπορείτε να το αποδείξετε;

Ο αριθμός των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πέψη της γλουτένης αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση για τρόφιμα χωρίς γλουτένη. Υπολογίζεται ότι 1 στους 100 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχουν από κοιλιοκάκη.Αλλά τι είναι η γλουτένη, πως ανιχνεύεται στα τρόφιμα και πως μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς γλουτένη; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Προϊοντα χύμα και ενημέρωση καταναλωτή

Στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων περιλαμβάνονται πληροφορίες που βοηθούν τον καταναλωτή να κάνει την σωστή επιλογή. Η σύσταση, τα διατροφικά στοιχεία, η προέλευση, ο ενδεδειγμένος τρόπος διατήρησης του προϊόντος, είναι κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, ενώ άλλες συνδέονται με την υγεία. Αντίθετα τα τρόφιμα που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα, τα χύμα προϊόντα, με εξαίρεση την παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, δεν έχουν άλλη υποχρέωση σχετικά την ενημέρωση του καταναλωτή. Όμως αυτή η ελλιπής πληροφόρηση καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή; Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Nutri Score, μια νέα διατροφική επισήμανση

Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) καλεί  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει το Nutri-Score σε υποχρεωτική βάση στην Ευρώπη, ενώ υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του θα καθοδηγήσει τους καταναλωτές σε πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων.  Το Nutri-Score είναι μια σαφής και απλή διατροφική σήμανση που τοποθετείται στην μπροστινή ετικέτα της συσκευασίας και η οποία αξιολογεί τη διατροφική ποιότητα του τροφίμου. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Προσφορά ζεστών γευμάτων απο τα αρτοποιεία – Υγεία και ασφάλεια

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα αρτοποιεία διαθέτουν μαγειρεμένο φαγητό,  έτοιμα, ζεστά γεύματα που μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες στο σπίτι τους. Είναι ένα επιπλέον είδος για να προσφέρουν τα αρτοποιεία, ένα είδος με αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές που όμως κρύβει νέους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Τι πρέπει να προσέξουμε; Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων οφείλουν να εφαρμόζουν Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, δηλαδή να είναι σε θέση να προσδιορίζουν από ποιον προμηθεύτηκαν την κάθε πρώτη ύλη ή προϊόν, που χρησιμοποιούν ή εμπορεύονται και σε ποιόν διέθεσαν τα προϊόντα τους καθώς και να παρέχουν άμεσα αυτές τις πληροφορίες εφόσον τους ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων

Όλες οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα και υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ελέγχονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την επικινδυνότητα  σύμφωνα με την ΚΥΑ1408/274009/ΦΕΚ Β’/9-10-20. Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας λαμβάνονται υπ΄όψιν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, κάθε πληροφορία που υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν, το ιστορικό των επιχειρήσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο παρελθόν, την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν κάνει οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τέλος κάθε πληροφορία για τέλεση μη συμμορφώσεων που τις αφορούν. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Περιορισμός στα πλαστικά μιας χρήσης

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80-85% των θαλάσσιων απορριμμάτων που συναντώνται στις παραλίες είναι πλαστικά, εκ των οποίων το 50% αντιστοιχεί σε πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης. Τα αντικείμενα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Ο πρώτος Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη, δήλωσε ότι «εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια…». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Το αλάτι, οι επιπτώσεις στην υγεία μας και τα υποκατάστατα αλατιού

Το αλάτι, πολύτιμο συστατικό στην κουζίνα, συνδέεται με αρκετά προβλήματα υγείας όταν καταναλώνεται χωρίς μέτρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει μέγιστη κατανάλωση 5 γραμμαρίων ημερησίως, δηλαδή 2 γραμμαρίων νατρίου, όμως έρευνες δείχνουν πως οι Ευρωπαίοι πολίτες καταναλώνουν αλάτι πάνω από τα συνιστώμενα όρια.  Πολλά Ευρωπαϊκά κράτη έχουν νομοθετήσει αλλαγές με τη μορφή φορολόγησης προϊόντων με υψηλό νάτριο, υποχρεωτικής επισήμανσης του περιεχόμενου νατρίου στο τρόφιμο και ισχυρισμών διατροφής και υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Κατάταξη Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατάταξη επιχειρήσεωντροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και συχνότητα επιθεωρήσεων αυτών. Ο ΕΦΕΤ έχει εκδώσει οδηγό για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης.Με βάση αυτό τον οδηγό θα ιεραρχήσει του ελέγχους που διενεργεί σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών 852/2004 και 853/2004, και κατ’επέκταση του Κανονισμού 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Soft Serve παγωτό – Ασφαλείς χειρισμοί

Το soft-serve παγωτό ή στιγμιαίας παρασκευής, είναι ειδική κατηγορία παγωτού. Διαφέρει από τα άλλα είδη παγωτού στο ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρασκευή του με κατάλληλο μίγμα, σε στερεή, πολτώδη ή υγρή μορφή, από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης. Μπορεί να καταναλωθεί είτε ως έχει, είτε ως συστατικό σε άλλα παρασκευάσματα, όπως για παράδειγμα σε milkshake. Συνήθως διατίθεται σε σημεία λιανικής πώλησης, σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γρήγορου φαγητού, ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διάρκεια ζωής και Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, ενώ εκτιμάται ότι από τα 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων που απορρίπτονται ετησίως στην ΕΕ, το 10% αυτών συνδέεται με την ημερομηνία σήμανσης. Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν οι επιχειρήσεις την ημερομηνία ελάχιστης διατηρισιμότητας. Η επιτροπή της EFSA  (Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων) για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ) συνέταξε έναν Οδηγό: «Guidance on date marking and related food information»  για τον καθορισμό του χρόνου ζωής των τροφίμων και την ορθή σήμανση αυτού, δηλαδή την χρήση της «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»  ή της «τελικής ημερομηνίας ανάλωσης». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Έλεγχος αλλεργιογόνων ουσιών στα αρτοποιεία

Βάσει της νομοθεσίας και για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών από τροφογενείς αλλεργείες, υπάρχει απαίτηση δήλωσης των αλλεργιογόνων ουσιών που περιέχονται στα τρόφιμα. Στα συσκευασμένα προϊόντα τα αλλεργιογόνα αναγράφονται στην ετικέτα με έντονους χαρακτήρες, που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα συστατικά, ενώ για τα χύμα το κατάστημα που τα διαθέτει είναι υπεύθυνο να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή. Για τον έλεγχο της παρουσίας των αλλεργιογόνων ουσιών στα τελικά προϊόντα θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στην Ανάλυση Επικινδυνότητας που διεξάγεται στα πλαίσια ενός λειτουργικού Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ως κίνδυνος. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις επί της συσκευασίας τροφίμων

Σκοπός της ετικέτας σε μια συσκευασία είναι να ενημερώσει τον καταναλωτή και να τον βοηθήσει να επιλέξει σωστά. Μέσω της ετικέτας η επιχείρηση επικοινωνεί με τον καταναλωτή. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε μια ετικέτα είναι συγκεκριμένες. Οι περισσότερες καθορίζονται από τη νομοθεσία, ενώ άλλες επιλέγονται από τον παραγωγό. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα

Τα  υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν σε ισχύ νομικές απαιτήσεις που παρατίθενται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2023/2006 και 1935/2004, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο ρόλος των υλικών συσκευασίας είναι να διευκολυνθεί  η αποθήκευση και η μεταφορά τους, προστατεύοντας τα από εξωτερικούς παράγοντες. Όμως θα πρέπει και τα ίδια τα υλικά να είναι κατάλληλα ώστε να μην μεταφέρουν ουσίες στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ούτε να τροποποιούν τη σύσταση των τροφίμων ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αυτών. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

Μια σειρά από χαρακτηριστικά συνθέτουν την ποιότητα των τροφίμων: οργανοληπτικές ιδιότητες (εμφάνιση, οσμή, γεύση κ.λ.π), θρεπτική αξία, συμμόρφωση με την νομοθεσία, υγιεινή και ασφάλεια, διατηρησιμότητα, κ.άλ. Για να γίνει ένα προϊόν αποδεκτό από τον καταναλωτή, για να το επιλέξει, θα  πρέπει να καλύπτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πως εξασφαλίζεται αυτό; Για να διασφαλίσουμε τα προϊόντα που παράγουμε / διαθέτουμε πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες στην επιχείρηση μας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που υπεισέρχονται και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος: οι πρώτες ύλες που θα επιλεγούν, οι τεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας που θα εφαρμοστούν, η σειρά των διεργασιών, το «περιβάλλον» παραγωγής του τροφίμου (εγκαταστάσεις, αποθήκες), τα υλικά συσκευασίας,  ο ανθρώπινος παράγοντας, κ.άλ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει:
 • μια στρατηγική (πολιτική ποιότητας), σχεδιασμός των ενεργειών, αλλά και έλεγχος του αποτελέσματος.
 • συνεχής βελτίωση,  προσαρμογή: στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών, στις εξελίξεις της τεχνολογίας, στις αλλαγές της νομοθεσίας κ.λ.π.
Εφαρμογή ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θέτει κανόνες και διασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση και ποιότητα των τροφίμων. Παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα προϊόντα που θα παραχθούν θα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών και ότι θα διατηρούν όλα τα απαιτούμενα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά τους, ότι θα έχουν ΣΤΑΘΕΡΗ ποιότητα.  

Covid-19 και ασφάλεια τροφίμων

Εμπειρίες από προηγούμενα κρούσματα σχετικών κορωνοϊών, όπως ο SARS-CoV και MERS-CoV δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσω της κατανάλωσης τροφίμων, ενώ προς το παρών φαίνεται ότι ο νέος κορωνοϊός έχει παρόμοια συμπεριφορά. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα η νόσος του αναπνευστικού συστήματος Covid-19, που οφείλεται σε μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω της αναπνευστικής οδού με σταγονίδια από μολυσμένα άτομα. Μπορεί όμως να μεταδοθεί μέσω των τροφίμων και τι μέτρα πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Μικροπλαστικά, αναδυόμενος κίνδυνος στα τρόφιμα

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται διάσπαρτα στο περιβάλλον, ενώ είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι εντοπίζονται και στα τρόφιμα.  Το 2018, σε μελέτη που διεξήχθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστρίας (Austrian Federal Environment Agency) και την Ιατρική Πανεπιστημιακή Σχολή της Βιέννης (Medical University of Vienna), εντοπίστηκαν στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου κομμάτια από μικροπλαστικά.  Ποιος είναι  όμως ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία όταν τα τρόφιμα και το νερό που καταναλώνουμε περιέχουν μικροπλαστικά; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αναγραφή χώρας καταγωγής τροφίμων, τι ισχύει.

Η καμπάνια πανευρωπαϊκής συλλογής υπογραφών από την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» με την οποία ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα ολοκληρώθηκε. Στόχος τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση, αλλά και η πρόληψη της απάτης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διακετύλιο… με άρωμα βουτύρου. Είναι ασφαλές;

Γνωστό για το χαρακτηριστικό άρωμα βουτύρου, το διακετύλιο, είναι φυσικό συστατικό πολλών τροφίμων, ενώ σε άλλα προστίθεται ως αρωματική ουσία κάνοντας τα πιο ελκυστικά. Στις αρχές του 2000,  συσχετίστηκε με την αποφρακτική πνευμονική νόσο, όταν εργαζόμενοι των μονάδων παραγωγής ποπ – κορν για φούρνο μικροκυμμάτων, στο Ιλινόι, το Οχάιο και το Μιζούρι νόσησαν από την εν λόγω ασθένεια. Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ότι το διακετύλιο προκαλεί πνευμονική νόσο. Επιλέξετε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Η ασφάλεια των τροφίμων απειλείται από την κλιματική αλλαγή

Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν άμεση επίπτωση στα ζώα και στα φυτά, στα δάση και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται ευνοούν την επιβίωση των μικροβίων και άλλων επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την διάδοση τους, δημιουργώντας αναδυόμενους  φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.  Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων είναι πρόδηλες. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Σακχαρόχη, ή αλλιώς ζάχαρη.

Η σακχαρόζη, ή αλλιώς ζάχαρη, είναι ένας απλός υδατάνθρακας. Περιέχεται φυσικά στα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε τροφή, δηλαδή σε ζάχαρη. Τα ζαχαρότευτλα και το ζαχαροκάλαμο περιέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες σακχαρόζης, γι ‘αυτό και αποτελούν τις καλύτερες πηγές για την εξαγωγή ζάχαρης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ακρυλαμίδιο: μια επικίνδυνη ουσία

Πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έφερε ξανά στο προσκήνιο το ακρυλαμίδιο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Το ακρυλαμίδιο, είναι μια χημική ουσία που σχηματίζεται φυσικά στα φαγητά κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. τηγάνισμα, ψήσιμο στο φούρνο, καβούρδισμα). Έτσι βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά όπως τηγανιτές πατάτες, καφές, μπισκότα, κράκερς, παξιμάδια, φρυγανιές, ψωμί, αρτοσκευάσματα κ.ά. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, γνωστές ως PFAS, απειλούν την υγεία μας

Τα PFAS είναι  συνθετικές χημικές ουσίες που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, μεγάλες ή μικρές, είτε λειτουργούν σε επαγγελματικούς χώρους, είτε από το σπίτι, είτε με κινητή μονάδα, πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Η σωστή αρχή θα κάνει πολύ πιο εύκολη την καλή λειτουργία της επιχείρησης σας στο μέλλον. Δείτε ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων για Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς

Εκδόθηκε νέος Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που αφορά Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & Κέντρα Προσχολικής Αγωγής. Περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την παροχή γευμάτων σε βρέφη και μικρά παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τον ευέλικτο τρόπο προσέγγισης όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ 2016/C 278/01. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για αυτό η παράθεση ασφαλών τροφίμων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και συντάχθηκε μετά από τη σχετική τοποθέτηση του Ε.Φ.Ε.Τ.   Παρέχεται υποστήριξη για την εφαρμογή του. Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.  

Αναγραφή της χώρας καταγωγής του πρωταρχικού συστατικού τροφίμου

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/775 της επιτροπής ρυθμίζει τον τρόπο αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου. Εάν σε κάποιο τρόφιμο η χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου, τότε θα πρέπει να γίνεται: Α) μνεία σε μία από τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: i) «ΕΕ», «εκτός ΕΕ» ή «ΕΕ και εκτός ΕΕ» ή ii) περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή είτε εντός ορισμένων κρατών μελών είτε εντός τρίτων χωρών, εάν ορίζεται έτσι βάσει του δημόσιου διεθνούς δικαίου ή την κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση ή iii) αλιευτική ζώνη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας ή οργανισμού θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων, εάν ορίζεται έτσι βάσει του διεθνούς δικαίου ή την οποία κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση ή iv) κράτος μέλος (κράτη μέλη) ή τρίτη χώρα (τρίτες χώρες)· ή v) περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή εντός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, την οποία κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση ή vi) χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται για αυτό/αυτά καθεαυτό/καθεαυτά το/τα πρωταρχικό/-ά συστατικό/-ά. Β) ή με δήλωση όπως η ακόλουθη: «(ονομασία του πρωταρχικού συστατικού) δεν προέρχεται/προέρχονται από (χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης του τροφίμου)» ή τυχόν παρόμοια διατύπωση που είναι πιθανό να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 2 πρέπει να αναγράφονται σε γραμματοσειρά που να μην είναι μικρότερη από το ελάχιστο μέγεθος της γραμματοσειράς που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020. Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Διαβάστε εδώ όλο τον Κανονισμό.

Τρόφιμα – Ανώτατα όρια στα trans λιπαρά

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Κανονισμός ΕΕ 2019/649, θέτει ανώτατα όρια στην περιεκτικότητα των trans λιπαρών οξέων. Συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά, σε τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και σε τρόφιμα που προορίζονται για προμήθεια εμπόρων λιανικής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λίπους. Εξαιρούνται τα trans-λιπαρά που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Απριλίου 2021.

Η νομοθεσία για τα κυλικεία

Συνήθως ο χώρος εργασίας των κυλικείων είναι περιορισμένος. Όμως οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για διάθεση ασφαλών τροφίμων είναι αυτές που ισχύουν για όλους τους χώρους μαζικής εστίασης. Γίνεται δε ειδική αναφορά στα σχολικά κυλικεία. Η διασφάλιση της υγιεινής μπορεί να γίνει απλή υπόθεση αν τηρηθούν κάποια βασικά βήματα. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Βούτυρο – Νομοθεσία και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εδώ και πάνω από 4.000 χρόνια το βούτυρο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας. Εκλεκτό τρόφιμο, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αναντικατάστατο στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, δίνει ξεχωριστή γεύση και απαλή υφή. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διατροφική επισήμανση προϊόντων

Οι ανησυχίες και το ενδιαφέρον του σύγχρονου καταναλωτή για τη σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τη νομοθεσία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζει έτσι ώστε να κάνει με ασφάλεια τις επιλογές του. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αλεύρι σίτου και ασφάλεια τροφίμων

Το αλεύρι σίτου είναι ένα ακατέργαστο γεωργικό προϊόν που δε μπορεί να καταναλωθεί ωμό, πριν δηλαδή υποστεί θερμική επεξεργασία, διότι ενέχει ο κίνδυνος να περιέχει υψηλό μικροβιακό φορτίο, ακόμη και παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υποχρέωσης τήρησης εντύπου: Φύλλο Διαμαρτυρίας, από τις επιχειρήσεις εστίασης

Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/τ. Β’/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ».

Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.  Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

Η διάθεση στον πελάτη του παραπάνω εντύπου είναι ανελλιπής, γι’ αυτό στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού (τουλάχιστον τριάντα τριπλότυπα φύλλα). Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική – αγγλική – γαλλική – γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».

Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας: i. Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη «ΠΡΟΣ», φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες. ii. Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λ.π). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο «Στοιχεία επιχείρησης» φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει. Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.

Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τα δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατεί με ευθύνη της επιχείρησης ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον το αντικείμενο είναι αγορανομικού ενδιαφέροντος, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.) Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματός του. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στο φύλλο διαμαρτυρίας είναι τα ακόλουθα:

 • Αριθμός
 • ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ
 • Δ/ΝΣΗ
 • ΧΩΡΑ
 • ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
 • ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ασφάλεια τροφίμων: απλούστεροι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων (EFSA) προτείνει μια νέα, απλοποιημένη προσέγγιση στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία και τα καταστήματα διάθεσης παγωτού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Στέβια: Το φυτό από την Παραγουάη

Το νέο γλυκαντικό που θα αντικαταστήσει την ζάχαρη ή απλά μια μόδα; Το φυτό στέβια, με βοτανικό όνομα SteviaRebaudiana, ανήκει στην οικογένεια Asteraceaeόπως οι μαργαρίτες και τα χρυσάνθεμα. Είναι αυτοφυές φυτό των υψίπεδων της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Το όνομα του το πήρε από τον Ισπανό γιατρό και βοτανολόγο του 16ου αιώνα PedroJaimeEsteve (Stevius). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι στο παγωτό

Το παγωτό είναι ένα παγωμένο επιδόρπιο με βάση το γάλα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά συστατικά και του ουδέτερου pH αποτελεί καλό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροβίων. Το στάδιο της παστερίωσης και εν συνεχεία της κατάψυξης, μειώνουν αυτό τον κίνδυνο. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν μικροβιολογικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το παγωτό. Το μικροβιακό φορτίο του παγωτού αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του, τους χειρισμούς κατά την διάρκεια της παραγωγής, καθώς και την υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ξηροί καρποί και ασφάλεια. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι ξηροί καρποί, αγαπημένο snack, βασικό συστατικό σε μπάρες δημητριακών, δημητριακά πρωινού αλλά και ως συστατικό σε πολλά άλλα προϊόντα που καταναλώνονται τακτικά, μπορούν να αποτελέσουν πηγή τροφικής δηλητηρίασης ή αλλεργικής αντίδρασης. Μικροοργανισμοί όπως η παθογόνος Salmonella spp και ο Escherichia Coli, καθώς και χημικοί επιμολυντές όπως οι αφλατοξίνες έχουν ανιχνευτεί σε ξηρούς καρπούς επανειλημμένα, με αποτέλεσμα τα εν λόγω προϊόντα να έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Πίτσα χωρίς γλουτένη

Πίτσα, αγαπημένο φαγητό – snack μικρών και μεγάλων, είναι απαγορευμένη τροφή για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη. Είναι όμως δυνατή η παρασκευή πίτσας χωρίς γλουτένη; Ας ξεκινήσουμε από το ζυμάρι, βασικό συστατικό του οποίου είναι το αλεύρι σίτου. Η γλουτένη που περιέχεται σε αυτό προσδίδει ελαστικότητα στο ζυμάρι, συμβάλλει στην αύξηση του όγκου και την διατήρηση του σχήματος  του ζυμαριού. Στις μοναδικές ιξωδοελαστικές ιδιότητες της γλουτένης σίτου, διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων δημητριακών, οφείλεται  η συγκράτηση των αερίων κατά την επώαση του ζυμαριού και η σχεδόν αποκλειστική χρήση του αλεύρου σίτου στα διογκούμενα αρτοσκευάσματα. Επιλέξετε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Εναρμόνιση με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής

Η ανακαίνιση του καταστήματος σας είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσετε τις εγκαταστάσεις σας όσον αφορά την υποδομή αλλά και την ροή των εργασιών. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σας. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει της νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004 ΕΕ) όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους. Θα πρέπει να διαθέτουν τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκούν, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης 47829/2017. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Παγωτό: Ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας

Παγωτό, το παγωμένο γλύκισμα, λαχταριστό, ιδιαίτερα  τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες,  μας γεμίζει τύψεις λόγω της υψηλής θερμιδικής του αξίας.  Έχει όμως μόνο αρνητικά; Ποιους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; Σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών παγωτό είναι το προϊόν που παράγεται με κατάψυξη και στην συνέχεια, αποθηκεύεται, διακινείται, μεταφέρεται, διανέμεται και καταναλώνεται ως κατεψυγμένο προϊόν. Πολλές δε κατηγορίες παγωτών περιγράφονται ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε λιπαρά, σε γάλα, φρούτα, κ.άλ. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Η υγρασία ως παράμετρος κινδύνου για το αλεύρι

Η παρουσία μούχλας και μυκοτοξίνης αποτελούν μεγάλη οικονομική απειλή για τους καλλιεργητές δημητριακών και τους παραγωγούς αλεύρων. Κατά την αποθήκευση του σιταριού,  συχνά δημιουργούνται εστίες «υψηλής» υγρασίας που επιτρέπουν την ανάπτυξη της μούχλας, η οποία εν συνεχεία διασπείρεται σε όλη την ποσότητα. Έτσι η υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο για το σιτάρι κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία του για την παραγωγή αλεύρου. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Δημητριακά και μικροβιολογία

Τα δημητριακά αποτελούν την βάση της διατροφής μας. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρασκευή πολλών προϊόντων, όπως , ζύμες, ψωμιά, δημητριακά πρωινού, ζυμαρικά, γλυκά και άλλα, για αυτό η υγιεινή και η ασφάλεια των καρπών των δημητριακών είναι πολύ σημαντική. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Η σημασία τήρησης της ψυκτικής αλυσίδας

Τα ευπαθή τρόφιμα, αυτά δηλαδή που περιέχουν μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών και υγρασίας, όπως για παράδειγμα το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα ψάρια,  από την παραγωγή τους, μέχρι την ώρα που θα καταναλωθούν θα πρέπει να διατηρούνται σταθερά στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία  για το κάθε είδος, στην ψύξη ή στην κατάψυξη. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Light γαλακτοκομικά – Πως τα επιλέγω;

Από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα το γάλα και τα προϊόντα του αποτελούν για τον άνθρωπο βασική τροφή. Ως έχουν ή μαζί με άλλα τρόφιμα, ωμά ή μαγειρεμένα, είναι ενταγμένα στην καθημερινό μας διαιτολόγιο. Στην προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να διατρέφεται υγιεινά, τα light προϊόντα κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον χώρο των γαλακτοκομικών. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Φυσική ή τεχνητή βανίλια; Ποιες είναι οι ποιοτικές διαφορέςς

Βανιλίνη είναι η χημική ένωση με το χαρακτηριστικό άρωμα που όλοι γνωρίζουμε και η οποία προέρχεται  από την ορχιδέα με το όνομα Vanilla Planifolia ή αλλιώς βανίλια. Όμως η βανιλίνη μπορεί να παραχθεί και συνθετικά. Η μεγάλη ζήτηση της βανίλιας από την παγκόσμια αγορά οδήγησε στην σύνθεση της βανιλίνης εργαστηριακά. Πρόκειται για τα ην ίδια ακριβώς χημική ένωση που εκχυλίζουμε από το φυτό βανίλια. Σε τι διαφέρει  η φυσική βανιλίνη από την τεχνητή; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Νέος Κανονισμός ΕΕ 1169/2011, στόχος η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή

Οι ανησυχίες και το ενδιαφέρον του σύγχρονου καταναλωτή για την σωστή διατροφή, καθώς  και  η ανάγκη για όλο και πιο σαφείς – κατανοητές ετικέτες τροφίμων ούτως ώστε να μπορεί να επιλέγει με επίγνωση τα τρόφιμα που καταναλώνει, έφερε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων. Από τις 13 Δεκεμβρίου του 2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός ΕΕ με αριθ.1169/2014, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή αφορά τους παρασκευαστές τροφίμων, το λιανεμπόριο και τις μονάδες μαζικής εστίασης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.