Νέα Τρόφιμα – Novel Food

Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τροφίμων οδήγησε σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα, ενώ η παγκοσμιοποίηση άνοιξε την αγορά σε τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν ως τώρα στην Ευρώπη.  Έτσι το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την πρώτη νομοθεσία για τα Νέα Τρόφιμα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτά θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και δεν θα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, θα φέρουν κατάλληλη σήμανση, ώστε να μην παραπλανούν τους καταναλωτές και σε περίπτωση που αντικαθιστούν άλλο τρόφιμο η κατανάλωση του νέου τροφίμου δεν θα είναι μειονεκτική. Το 2015 ο κανονισμός για τα τρόφιμα ανανεώθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 2015/2283. Με βάση αυτόν τα νέα αυτά τρόφιμα υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφάλειας πριν κυκλοφορήσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ για την έκδοση έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.