Κατάταξη Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατάταξη επιχειρήσεωντροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και συχνότητα επιθεωρήσεων αυτών. Ο ΕΦΕΤ έχει εκδώσει οδηγό για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης.Με βάση αυτό τον οδηγό θα ιεραρχήσει του ελέγχους που διενεργεί σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών 852/2004 και 853/2004, και κατ’επέκταση του Κανονισμού 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.