Εναρμόνιση με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής

Η ανακαίνιση του καταστήματος σας είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσετε τις εγκαταστάσεις σας όσον αφορά την υποδομή αλλά και την ροή των εργασιών. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σας. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει της νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004 ΕΕ) όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους. Θα πρέπει να διαθέτουν τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκούν, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης 47829/2017. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.