Εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ και εξαγωγές σε τρίτες χώρες

Για να εισαχθεί ένα τρόφιμο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει αν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία της εν λόγω χώρας και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας παραγωγής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις νομοθετικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία εισάγονται. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.