Διάγραμμα Ροής και Περιγραφική Έκθεση

Βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οι.47829 , για την αδειοδότηση νέων και τη συμμόρφωση υφιστάμενων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος χαμηλού κινδύνου είναι απαραίτητη η δημιουργία διαγράμματος ροής των διεργασιών της επιχείρησης, ενώ για τις επιχειρήσεις μεσαίου και υψηλού κινδύνου θα πρέπει επιπλέον να συνταχθεί και περιγραφική έκθεση. Οι μελέτες συντάσσονται και υπογράφονται από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας και κατατίθενται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.