Αλκαλοειδή Τροπανίου

Η παρουσία Αλκαλοειδών Τροπανίου, ιδίως ατροπίνης και σκοπολαμίνης, συνιστούν πηγή ανησυχίας για την υγεία. Με βάση επιστημονική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες διαπιστώθηκε υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς Οξείας Έκθεσης (ΔΑΟΕ) .  Στα τρόφιμα που διαπιστώθηκε ότι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τέτοιων αλκαλοειδών θεωρήθηκε σημαντικό να θεσπιστούν ανώτατα όρια για την ατροπίνη και την σκοπαλαμίνη. Επίσης επεκτάθηκαν τα μέγιστα όρια και σε μεταποιημένες τροφές. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.